Apie mus

Visiems su energetika susijusiems uždaviniams nuo šiol galioja vienas sprendimas. Susipažinkite su UAB „Ignitis“ – atsakymu į visus energetikos paslaugų sektoriaus klausimus.

Istorija

Norėjome sutelkti visas svarbiausias energetikos paslaugas vienose rankose, todėl 2019 metais sukūrėme ateities energetikos paslaugų bendrovę Ignitis.

Į vieną bendrovę sujungėme „Lietuvos energijos tiekimą“, „Energijos tiekimą“, „Gilę“ ir „Litgas“ – taip po vienu stogu sutelkėme geriausias verslo klientų ir gyventojų aptarnavimo patirtis.

UAB „Ignitis“ yra didžiausias elektros ir dujų tiekėjas Lietuvoje, teikiantis visas svarbiausias energetikos paslaugas daugiau kaip 1,6 mln. mūsų šalies gyventojų. Kartu esame jūsų partneriai ir rūpinamės, kad visiems mūsų klientams energetika būtų aiški, nesudėtinga, papildomo laiko ir pastangų nereikalaujanti sfera.

Nuo 2013 m. „Ignitis" veiklą vykdo Latvijoje bei Estijoje, o nuo 2017 m. ir Lenkijoje.

 

Bendrovės įstatai

Bendrovės struktūra

Strategija

„Ignitis“ - „Ignitis grupės“ įmonių dalis, tad savo veikloje vadovaujasi bendra įmonių Grupės strategija.

Strategija

Vertybės, vizija, misija

Siekdami savo vizijos, keičiamės, kad pasaulis taptų tvaresnis.

Visose veiklose mus vienija misija kurti energetiškai sumanų pasaulį.

Kasdien kuriame vis geriau, sumaniau ir patogiau veikiančią energiją. Mūsų vertybės mus vienija, įkvepia ir motyvuoja.

Akcininkai, dukterinės ir asocijuotosios įmonės

Akcininkai

100 % UAB „Ignitis“ akcijų priklauso AB „Ignitis grupė“.

Bendrovės įstatai

Dukterinės įmonės

UAB „Ignitis“ valdo po 100 % šių įmonių akcijų: Latvijoje įsteigtos ir veiklą vykdančios Ignitis Latvija SIAEstijoje įsteigtos ir veiklą vykdančios Ignitis Eesti OÜ bei Lenkijoje įsteigtos ir veiklą vykdančios Ignitis Polska Sp. z o.o.

Dukterinių įmonių kontaktai pateikiami šios svetainės kontakų skiltyje bei internetinėse svetainėse www.ignitis.lv ir www.ignitis.pl.

Asocijuotosios įmonės

UAB „Ignitis“ bendrai su kitomis įmonėmis valdo UAB Verslo aptarnavimo centrą ir UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“. Kapitalo dalis:

 • UAB „Ignitis grupės paslaugų centras" – 0,84 %,
 • UAB Verslo aptarnavimo centras – 7,5 %.

Abi šios bendrovės įsteigtos Lietuvoje, jų geografinė rinka – Lietuvos Respublika.

Skaidrumas

Bendrovė „Ignitis“ būdama „Ignitis grupė“ įmonių grupės dalis laikosi įmonių grupėje galiojančios Antikorupcinės politikos. Įmonių grupėje siekiama veikti atsakingai ir darniai, tad savo kasdienėje veikloje netoleruoja jokių korupcijos apraiškų ir pasisako už sąžiningą verslą bei skaidrų bendravimą su visomis suinteresuotomis šalimis. „Ignitis grupės“ Antikorupcinė politika ir Etikos kodeksas taikomi visiems darbuotojams, rangovams, tiekėjams, konsultantams, kitiems tarpininkams. „Ignitis grupėje“ galioja antikorupcinė vadybos sistema, kuri atitinka tarptautinį ISO 37001:2016 standartą. Plačiau apie veiklą korupcijos prevencijos srityje rasite atskiroje skiltyje:

Korupcijos prevencija

Pasitikėjimo linija

Mūsų ar mūsų partnerių veikla jums kelia susirūpinimą? Anonimiškai ir konfidencialiai pranešti apie etikos, korupcinius, aplinkosaugos, lygių galimybių ir kitus „Ignitis grupės“ darbuotojų ar veiklos partnerių galimai vykdomus ar įvykdytus teisės aktų pažeidimus galite užpildę Pasitikėjimo linijos formą:

Pranešti Pasitikėjimo linijai

Pasitikėjimo linijai galima pranešti ir šiais kontaktais:
Tel. +370 640 88889
El. paštas pasitikejimolinija@ignitis.lt
 

Socialinė atsakomybė ir parama

„Ignitis“ prisideda prie atsakingo bei darniai plėtojamo energetikos sektoriaus verslo kultūros „Ignitis grupės“ įmonėse kūrimo. Šios veiklos esmė – atsakingo verslo požiūris, atsispindintis kasdienėse veiklose, ateities planuose ir nuolat augant energetikos sektoriaus iššūkiams.

Atsakingai vykdomą ir planuojamą „Ignitis grupės“ veiklą reglamentuoja teisės aktų reikalavimai bei grupėje galiojanti Socialinės atsakomybės politika ir kitos politikos.

„Ignitis grupės“ skelbiamos socialinės atsakomybės ataskaitos apima ir UAB „Ignitis“ veiklą. Su 2018 m. ataskaita galite susipažinti čia (nuoroda).

Daugiau – „Ignitis grupės“ svetainėje

Etikos kodeksas

„Ignitis grupės“ etikos kodeksas yra paremtas mūsų organizacijos vertybėmis ir apibrėžia, kokiais etiškos veiklos principais remiasi Grupės įmonės bei darbuotojai.

Su mūsų Etikos kodeksu galite susipažinti čia.

Parama

Stiprinant skaidrumo principo įgyvendinimą grupės įmonėse, nuo 2018 m. „Ignitis grupė“ ir jos įmonės, tarp jų ir UAB „Ignitis“ paramos neskiria.

„Lietuvos energijos“ paramos fondą, per kurį anksčiau buvo teikiama parama, ruošiamasi likviduoti. Informaciją apie anksčiau suteiktą paramą galima rasti „Ignitis grupės“ svetainėje.

Narystės

UAB „Ignitis“ priklauso Nacionalinei Lietuvos energetikos asociacijai.

Integruotos Vadybos Sistema (ISO)

ĮSIPAREIGOJIMAI

Įmonės vadovybė, siekdama užtikrinti suinteresuotųjų šalių poreikius ir taikomus teisės aktus, įsipareigoja:

 1. Užtikrinti vykdomos veiklos tinkamumą, adekvatumą ir rezultatyvumą, taikant procesiniu požiūriu pagrįstą integruotos vadybos sistemos valdymą bei mąstymą atsižvelgiant į riziką;
 2. Siekti maksimalaus suinteresuotųjų šalių poreikių bei lūkesčių patenkinimo, jų pasitikėjimo užtikrinant aukštą Įmonės teikiamų paslaugų kokybę;
 3. Saugoti aplinką, įskaitant taršos prevenciją bei tvarų išteklių naudojimą;
 4. Užtikrinti, kad reguliariai būtų identifikuojama ir vertinama profesinė rizika ir aplinkosaugos aspektai, nuolat būtų vykdoma ekstremalių situacijų, avarijų, nelaimingų atsitikimų, traumų, incidentų bei profesinių susirgimų prevencija, šalinami pavojai ir mažinamos darbuotojų sveikatos ir saugos rizikos, įtraukiami darbuotojai į darbo aplinkos saugumo gerinimą bei skatinama juos informuoti apie bet kokį pavojų ar rizikas bei teikti pasiūlymus, konsultuotis ir dalyvauti kaip kurti saugią ir sveiką darbo aplinką.
 5. Sudaryti sąlygas darbuotojams produktyviai našiai dirbti, užtikrinant aukštą veiklos rezultatų kokybę ir įsitraukimą, užtikrinti saugias ir sveikas darbo vietas kad būtų užkirstas kelias su darbu susijusioms traumoms ir susirgimams.
 6. Vykdyti veiklą tausojant aplinką, skatinant energetinį sąmoningumą, lygias galimybes ir tobulėjimo kultūrą, partnerystę santykiuose su visuomene, laikantis atsakingos, skaidrios, atviros ir sąžiningos veiklos principų;
 7. Nuolat kelti Įmonės darbuotojų kvalifikaciją ir kompetenciją, ugdyti sąmoningumą ir asmeninę atsakomybę;
 8. Užtikrinti atitiktį LST EN ISO 9001:2015, LST EN ISO 14001:2015 ir LST EN ISO 45001:2018 standartų bei taikomų teisės aktų reikalavimams;
 9. Nuolat gerinti integruotą vadybos sistemą ir siekti padidinti aplinkos apsaugos veiksmingumą.

Integruotos vadybos sistemos politika

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

LST ISO 45001:2018 / ISO 45001:2018