Dokumentai perkančiosioms organizacijoms

Gerosios praktikos dokumentai (jų formos) perkančiosioms organizacijoms.

1. Įsigyjančiosioms organizacijoms (šilumą ir elektros energiją gaminančioms įmonėms). Rekomendacinės dokumentų formos, skirtos įsigyti gamtines dujas ir/arba jų perdavimo ir skirstymo paslaugas atviro konkurso būdu, vadovaujantis kuro pirkimų taisyklėmis:

    Gamtinių dujų kurui pirkimo konkurso sąlygos ir priedai

Kuro pirkimų taisyklės nustato energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų tvarką, šiuos pirkimus organizuojančių ir juose dalyvaujančių subjektų teises, pareigas, atsakomybes ir kt. Šio įstatymo nuostatomis privalo vadovautis visos įsigyjančiosios organizacijos.

2. Perkančiosioms organizacijoms / Perkantiesiems subjektams, kai tiekėjas privalo pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD). Rekomendacinės dokumentų formos, skirtos įsigyti gamtines dujas ir/arba jų perdavimo ir skirstymo paslaugas tarptautinės vertės ar atviro konkurso pirkimų būdu:

    Gamtinių dujų pirkimo konkurso sąlygos;

    1 Priedas (Techninė specifikacija)

    2 Priedas (Pasiūlymas)

    3 Priedas (Subtiekėjų deklaracija)

    4 EBVPD pildymo instrukcija tiekėjams

3. Perkančiosioms organizacijoms / Perkantiesiems subjektams, kai EBVPD nepateikiamas. Rekomendacinės dokumentų formos, skirtos įsigyti gamtines dujas ir/arba jų perdavimo ir skirstymo paslaugas mažos vertės pirkimo būdu:

    Gamtinių dujų pirkimo konkurso sąlygos (be EBVPD);

    1 Priedas (Techninė specifikacija)

    2 Priedas (Pasiūlymas)

    3 Priedas (Subtiekėjų deklaracija)

 

4. Perkančiosioms organizacijoms / Perkantiesiems subjektams. Rekomendacinės dokumentų formos, skirtos įsigyti gamtines dujas ir/arba jų perdavimo ir skirstymo paslaugas apklausos pirkimo būdu:

    Kvietimas dalyvauti pirkime;

    1 Priedas (Techninė specifikacija)

    2 Priedas (Pasiūlymas)

Su tipinėmis pirkimo dokumentų formomis galite susipažinti Viešųjų pirkimų tarnybos internetinėje svetainėje.

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas nustato viešųjų pirkimų tvarką, pirkimų subjektų teises, pareigas, atsakomybę, ginčų sprendimo tvarką ir kt.. Šio įstatymo nuostatomis privalo vadovautis visos perkančiosios organizacijos.

Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymas nustato viešųjų pirkimų tvarką, pirkimų subjektų teises, pareigas, atsakomybes, ginčų sprendimo tvarką ir kt.. Šio įstatymo nuostatomis privalo vadovautis visi perkantieji subjektai, vykdantys veiklą vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srityje.