c

Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) yra numačiusi paskirstyti 3 mln. eurų Europos Sąjungos paramą Klimato kaitos programos projektams finansuoti.

Nuo 2020 m. gegužės 11 d. APVA priima individualių namų savininkų paraiškas kompensacinėms išmokoms už iškastinį kurą naudojančių šilumos įrenginių keitimą.

Svarbiausios datos:

 • Iki 2020 m. birželio 9 d. 17 val. pateikite paraišką paramai gauti (https://apvis.apva.lt/) kartu su šiais dokumentais:

- iškastiniu kuru kūrenamo šilumos gamybos įrenginio fotonuotrauką bei ant įrenginio esančią informacinę lentelę;
- laisvos formos bendrasavininkų (bendraturčių) sutikimą įgyvendinti projektą, jei yra namo bendrasavininkų (bendraturčių);
- jei pareiškėjas įgalioja kitą fizinį ar juridinį asmenį už jį atlikti su projekto įgyvendinimu susijusius veiksmus (pateikti projekto registracijos formą ir/ar pateikti išlaidų kompensavimo prašymą ir/ar apmokėti išlaidas ir pan.), turi būti pateiktas notaro patvirtintas arba informacinių technologijų priemonėmis sudarytas (https://igaliojimai.lt/) įgaliojimas atstovauti pareiškėją.

 • Ne vėliau kaip per 9 mėnesius nuo kvietimo teikti paraiškas pabaigos dienos (2021 m. kovo 9d .) APVA turėsite pateikti išlaidų kompensavimo prašymą.

Instrukciją, kaip užpildyti paraišką paramai gauti, rasite čia.

Kas gali gauti paramą?
 

 • Fizinis asmuo, nuosavybės teise valdantis vieno ar dviejų butų gyvenamosios paskirties namą, kurio statyba teisės aktų nustatyta tvarka yra užbaigta ir įregistruota Nekilnojamojo turto registre, t.y. pastato baigtumo procentas nurodytas ne mažesnis kaip 100 proc. ir po statybos pabaigos metų, nurodytų Nekilnojamojo turto registro duomenų banko išraše, praėję ne mažiau kaip 5 metai iki kvietimo teikti projekto registracijos formas dienos (2020-05-11).
 • Kompensacinė išmoka neteikiama, kai individualaus gyvenamojo namo paskirtis yra sodo namas. Tuo atveju, jeigu paskirtis keičiama arba yra pakeista iš sodo namo į individualų gyvenamąjį namą, turi būti nuo paskirties pakeitimo, nurodytos Nekilnojamojo turto registro duomenų banko išraše, praėję ne mažiau kaip 5 metai iki kvietimo teikti projekto registracijos formas dienos (2020-05-11).
   

Kokį naudojamą šildymo įrenginį (katilą) galima pasikeisti pasinaudojant APVA parama?
 

 • Gyvenamojo namo šildymui turėjo būti naudojamas iškastinį kurą (gamtines dujas, dyzelinį krosnių kurą, akmens anglį, durpių briketus ir kt.) naudojantis įrenginys.
 • Šilumos įrenginių, naudojančių neefektyvią biomasę (malkas, pjuvenų briketus ir kt.), keitimas nėra finansuojamas pagal šią priemonę.
   

Kokį naują šildymo įrenginį turiu pasirinkti?
 

 • naują šilumos siurblį (išskyrus oras-oras). Šilumos siurbliai, kombinuoti su dujomis ar skystu kuru netinkami finansuoti.
 • naują biokuro (granulinį nekombinuotą) katilą, atitinkantį 5 klasės efektyvumo ir emisijų išmetamų teršalų rekalavimus pagal Lietuvos standartą LST EN 303-5:2012)
   

Kokio dydžio kompensaciją galėčiau gauti įsirengus šilumos siurblį oras-vanduo?

Kompensacinė išmoka apskaičiuojama pagal nustatytus išlaidų fiksuotus dydžius, t.y. 1 kW fiksuotąjį įkainį (Eur/kW) padauginus iš paraiškoje nurodyto planuojamo įrengti šilumos siurblio vardinės galios (kW) ir gautą sumą padalinus perpus.

lentelePer kiek laiko išmokama kompensacija?
 

Projekto išlaidas APVA apmoka ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo tinkamai įforminto išlaidų kompensavimo prašymo ir visų privalomų pateikti dokumentų registravimo dienos, taip pat, jei APVA atlikus patikrą projekto įgyvendinimo vietoje, nerandama trūkumų.
 

Suteikė paramą šilumos siurblio įsigijimui?
 

Jeigu APVA jau suteikė paramą pagal 2020 m. sausio mėn. Jūsų pateiktą paraišką, nepamirškite pateikti dokumentus APVA iki 2020 m. spalio 31 d.:

 • APVA išlaidų kompensavimo prašymą https://apvis.apva.lt/.
 • Dokumentų, pagrindžiančių informaciją apie išmontuoto neefektyviai biomasę naudojusio katilo atidavimą atliekų. tvarkytojams, kopijas.
 • Šilumos siurblio PVM sąskaita faktūrą.
 • Šilumos siurblio priėmimo-perdavimo aktą.


Kokie įsipareigojimai atsiranda gavus paramą?
 

 • 5 metus* be APVA rašytinio sutikimo negalite perleisti, parduoti, įkeisti turto ar kitokiu būdu suvaržyti daiktinių teisių į įrenginį.
 • 5 metus* sudaryti sąlygas APVA tikrinti, ar yra/veikia įranga per visą 5 metų laikotarpį.
 • Name, kuriame įrengtas šildymo prietaisas, 5 metus* negali būti vykdoma ūkinė-komercinė veikla.

  *5 metų terminas skaičiuojamas nuo kompensacinės išmokos gavimo dienos.

Turite klausimų kaip išsirinkti šilumos siurblį ir gauti paramą?

Gauk pasiūlymą