1

Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) yra numačiusi paskirstyti 4,8 mln. eurų Europos Sąjungos fondų paramą katilų keitimui namų ūkiuose.

Nuo 2020 m. rugsėjo 21 d. APVA papildomai priima individualių namų savininkų paraiškas kompensacinėms išmokoms už neefektyviai biomasę naudojančių šilumos įrenginių keitimą.

Svarbiausios datos:

 • Iki 2020 m. spalio 21 d. 17 val. pateikite paraišką paramai gauti (https://apvis.apva.lt/) kartu su šiais dokumentais:

       - neefektyviai biomasę naudojančio katilo nuotrauką;
       - vandens pagrindu veikiančios šildymo sistemos nuotrauką;
       - laisvos formos bendrasavininkų (bendraturčių) sutikimą įgyvendinti projektą, jei yra namo bendrasavininkų (bendraturčių);
       - jei pareiškėjas įgalioja kitą fizinį ar juridinį asmenį už jį atlikti su projekto įgyvendinimu susijusius veiksmus (pateikti projekto             registracijos formą ir/ar pateikti išlaidų kompensavimo prašymą ir/ar apmokėti išlaidas ir pan.), turi būti pateiktas notaro                     patvirtintas arba informacinių technologijų priemonėmis sudarytas (https://igaliojimai.lt/) įgaliojimas atstovauti pareiškėją.

 • Ne vėliau kaip per 9 mėnesius nuo kvietimo teikti paraiškas pabaigos dienos (2021 m. liepos 21 d.) turėsite įgyvendinti projektą ir pateikti išlaidų kompensavimo prašymą APVA.

Instrukciją, kaip užpildyti paraišką paramai gauti, rasite čia.

Kas gali gauti paramą?
 

 • Fizinis asmuo, nuosavybės teise valdantis vieno buto pastatą, butą dviejų butų gyvenamosios paskirties pastate arba sodų paskirties pastatą (sodo namą), kurio statyba teisės aktų nustatyta tvarka yra užbaigta ir įregistruota Nekilnojamojo turto registre, t.y. pastato baigtumo procentas nurodytas ne mažesnis kaip 100 proc. ir po statybos pabaigos metų, nurodytų Nekilnojamojo turto registro duomenų banko išraše, praėję ne mažiau kaip 5 metai iki kvietimo teikti projekto registracijos formas dienos (2021-09-21).
 • Parama neteikiama, jei pastatas yra prijungtas prie centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos.
   

Kokį naudojamą šilumos gamybos įrenginį (katilą) galima pasikeisti pasinaudojant APVA parama?
 

 • Gyvenamojo namo šildymui turėjo būti naudojamas neefektyvią biomasę (malkas, pjuvenų granules, medienos briketus ir kt.) naudojantis šilumos gamybos įrenginys (katilas), tiekiantis šilumą į vandens pagrindu veikiančią šildymo sistemą. Židinių, krosnelių ar pan. keitimas nėra finansuojamas.
 • Šilumos gamybos įrenginių, naudojančių iškastinį kurą (gamtines dujas, dyzelinį krosnių kurą, akmens anglį, durpių briketus ir kt.), keitimas nėra finansuojamas pagal šią priemonę.
   

Kokį naują šildymo įrenginį turiu pasirinkti?
 

 • Naują šilumos siurblį* (išskyrus oras-oras), kurio naudingumo koeficientas (COP), esant standartinėms veikimo sąlygoms (arba nurodytas prie +7°C lauko oro temperatūros), yra ne mažesnis kaip: 3,0 (šilumos siurbliui oras – vanduo) arba 3,5 (šilumos siurbliui žemė – vanduo arba oras – vanduo).
 • Naują biokuro katilą, atitinkantį 5 klasės efektyvumo ir emisijų išmetamų teršalų reikalavimus pagal Lietuvos standartą LST EN 303-5:2012).
   

Kokio dydžio kompensaciją galėčiau gauti įsirengus šilumos siurblį oras-vanduo?

Kompensacinė išmoka apskaičiuojama pagal nustatytus išlaidų fiksuotus dydžius, t.y. 1 kW fiksuotąjį įkainį (Eur/kW) padauginus iš paraiškoje nurodyto planuojamo įrengti šilumos siurblio vardinės galios (kW) ir gautą sumą padalinus perpus.

lentelePer kiek laiko išmokama kompensacija?

Projekto išlaidas APVA apmoka ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo tinkamai įforminto išlaidų kompensavimo prašymo ir visų privalomų pateikti dokumentų registravimo dienos, taip pat, jei APVA atlikusi patikrą projekto įgyvendinimo vietoje, nerandama trūkumų.
 

Suteikė paramą šilumos siurblio įsigijimui?

Jeigu APVA jau suteikė paramą, nepamirškite pateikti dokumentus APVA iki nustatyto termino pabaigos:

 • APVA išlaidų kompensavimo prašymą https://apvis.apva.lt/.
 • Dokumentų, pagrindžiančių informaciją apie išmontuoto neefektyviai biomasę naudojusio katilo atidavimą atliekų. tvarkytojams, kopijas.
 • Dokumentų, pagrindžiančių šilumos gamybos įrenginio įsigijimą bei perėmimą pareiškėjo nuosavybėn (PVM sąskaitą faktūra, įrangos perdavimo – priėmimo aktas), kopijas.
 • Šilumos gamybos įrenginio paso ir/ar techninės specifikacijos kopiją.
 • Naujo šildymo gamybos įrenginio (pilno komplekto) ir ant jo esančių informacinių parametrų lentelių nuotraukas.
 • Pastato, kuriame įdiegtas naujas šildymo gamybos įrenginys, su matomu lauko įrenginiu nuotrauką.


Kokie įsipareigojimai atsiranda gavus paramą?

 • 5 metus* be APVA rašytinio sutikimo negalite perleisti, parduoti, įkeisti turto ar kitokiu būdu suvaržyti daiktinių teisių į šilumos gamybos įrenginį.
 • 5 metus* sudaryti sąlygas APVA tikrinti projekto įgyvendinimą vietoje ir savo veiklą, susipažinti su dokumentais, susijusiais su projekto vykdymu.
 • 5 metus* įrengtą šilumos gamybos įrenginį naudoti namų ūkio reikmėms, neparduoti ar nenaudoti ūkinei komercinei veiklai .
 • Ne vėliau kaip per 10 darbo dienų pranešti APVA apie bet kokių duomenų, pateiktų registracijos formoje, taip pat apie savo rekvizitų pasikeitimus 5 metų* laikotarpiu.
 • APVA nustatytais terminais teikti papildomą informaciją, pagrindimo dokumentus, šalinti nustatytus neatitikimus

*5 metų terminas skaičiuojamas nuo išlaidų kompensavimo prašymo apmokėjimo dienos.

Turite klausimų kaip išsirinkti šilumos siurblį ir gauti paramą?

Gauk pasiūlymą